Regulamin usługi kupna i dostarczenia książki pod tytułem „Derby Łodzi dziennikarzy” autorstwa Mariusza Gossa i Wojciecha Filipiaka, sprzedawca: Fundacja „Jubileusz” z siedzibą w Łodzi za pośrednictwem serwisu internetowego Łódzki Sport

 

1. Definicje

Określenia i definicje znajdujące się w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – serwis internetowy Łódzki Sport działający pod adresami lodzkisport.pl i sklep.lodzkisport.pl.
 3. Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (zwany dalej Administrator) jest firma SPORT W REGIONIE Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź, NIP 7252304766, REGON 387739389, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638, Kapitał zakładowy 20 000,00 zł opłacony w całości, adres strony internetowej: regionalnysport.pl, email: [email protected]
  nr rachunku bankowego: mBank S.A. 86 1140 2004 0000 3202 8077 6663,
  świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikiem Usługi serwisu internetowego Łódzki Sport może być tylko osoba pełnoletnia.
 5. Konsument – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie, którego regulamin opublikowano na stronie https://sklep.lodzkisport.pl/regulamin/.
 8. Usługa – świadczenie określone w Regulaminie wykonywane przez Administratora polegające na możliwości zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego Łódzki Sport oraz otrzymania przesyłki Książki.
 9. Formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na w domenie sklep.lodzkisport.pl, z którego Użytkownik przesyła niezbędne informacje do realizacji Usługi, takie jak: dane kontaktowe, dane adresowe do wysyłki, określa ilość kupowanej Książki, podaje adres e-mail, na który ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz zleca realizację zamówienia.
 10. Opłata – płatność za Usługę, tj. za kupno i wysyłkę Książki, za pośrednictwem Warianty kwoty wysyłki Książki podane są na Formularzu Zamówienia.
 11. Książka – utwór pod tytułem „Derby Łodzi dziennikarzy” autorstwa Mariusza Gossa i Wojciecha Filipiaka, co do którego Administrator uzyskał od Sprzedawcy uprawnienie do oferowania sprzedaży i przesyłki za pośrednictwem Internetu.
 12. Sprzedawca książki – Fundacja „Jubileusz” z siedzibą 93-493 Łódź, ul. Rocznicowa 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296587, nr NIP: 7292637480.

 

 

2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usługi dostępu do kupna Książki oferowanej w Serwisie.
 2. Administrator świadczy jedynie na rzecz Sprzedawcy książki, na podstawie odrębnej umowy między tymi podmiotami, usługę mającą na celu umożliwienie kupującym nabycie i otrzymanie książki za pośrednictwem internetu. W tym celu Administrator pobiera od kupujących dla Sprzedawcy książki Opłatę.
 3. Realizację dostarczenia zamówionej i opłaconej Książki wykonuje Sprzedawca książki. Sprzedawca książki wystawia kupującemu Książkę paragon lub fakturę w przypadku takiej dyspozycji kupującego. Termin realizacji takiego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Za dzień roboczy uznawany jest okres od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy w takim okresie.
 4. Kupujący Książkę ma prawo odstąpić od umowy. W tym celu składa w terminie wskazanym w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta na adres Sprzedawcy książki stosowne oświadczenie.
 5. Korzystanie z usług określonych w Regulaminie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
 6. Zakres czasowy dostępności Książki określa Administrator na podstawie informacji otrzymanych od sprzedawcy i zamieszczanych w Serwisie.
 7. Płatność za Książkę oraz koszty przesyłki książki określa Administrator w cenniku usług dostępnym w Serwisie.

 

3. Dostęp do Usługi

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na swój adres mailowy newslettera od Administratora.
 2. Konto Użytkownika udostępniane jest przez Administratora nieodpłatnie w ramach Serwisu. Zasady rejestracji Konta w Serwisie wskazane są w regulaminie opublikowanym na stronie https://sklep.lodzkisport.pl/regulamin/.
 3. Użytkownikiem treści Usługi może zostać jedynie osoba pełnoletnia.
 4. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usługi po dokonaniu rejestracji w Serwisie i podaniu Administratorowi swojego adresu mailowego w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisie.
 5. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, przekazanych przy rejestracji konta.
 6. Etap uiszczania opłaty za Usługę realizowany jest przez dostawcę usługi płatniczej wybranego przez Administratora.

 

4. Zasady korzystania z Konta i Usługi

 1. Dostęp Użytkownika do Usługi jest związany z posiadaniem i korzystaniem z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Wykorzystywanie Konta i Usług Serwisu przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników kont serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,
  2. nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Administratora, co może wprowadzać innych Użytkowników w błąd;
  3. zachodzi uzasadnione okolicznościami podejrzenie nieuprawnionego dostępu do Konta.
 4. O zamiarze zablokowania Konta Administrator powiadomi mailowo Użytkownika z 3-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże Administrator zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 3-dniowego wyprzedzenia gdy:
  1. Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków;
  2. zachodzi sytuacja uzasadniona okolicznościami podejrzenia nieuprawnionego dostępu do Konta.
 5. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu wymogu dostępu do Internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu jak i posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu.
 6. Usunięcie przez Użytkownika Konta powoduje usunięcie dostępu do Usługi. W takim wypadku nie będą też zwracane Użytkownikowi uiszczone opłaty związane z dostępem do Usługi.
 7. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych osobowych powoduje usunięcie Konta i niemożliwość z przyczyn prawnych i technicznych dalszego dostępu do Usługi.

 

5. Zasady wnoszenia opłat

 1. Zasady realizacji opłat w związku z Usługą określa dostawca usługi płatniczej.
 2. Składając zamówienie, użytkownik wskazuje Usługę, z której chce korzystać.
 3. W przypadku gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę, Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury, które przekazane zostaną do Sprzedawcy książki – wystawcy faktury. W celu otrzymania faktury Użytkownik musi podać dane niezbędne do wystawienia faktury znajdujące się w Formularzu Zamówienia.

 

6. Zasady korzystania z Usługi

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi określonej w Regulaminie w okresie jej oferowania przez Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z Usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o kupno Książki w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Administratora. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, gdzie Użytkownik dokonał płatności, Użytkownik otrzyma odpowiedni zwrot należności z tytułu zawartej umowy lub proporcjonalnej części tej należności (jeśli Użytkownik korzystał z Usługi podlegającej opłacie w warunkach określonych w art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 5. Zakończenie świadczenia przez Administratora usługi udostępniania Konta Użytkownikowi nie oznacza zaprzestania świadczenia innych usług, o których mowa w Regulaminie, chyba że z postanowień Regulaminu dedykowanych tym usługom wynika, że warunkiem ich świadczenia jest posiadanie Konta.

 

7. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Administrator rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Administratorowi także inny adres mailowy, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

 

8. Udostępnienie regulaminu

Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie podstrony. Istnieje możliwość jego pobrania, utrwalenia i wydrukowania.

 

9. Postanowienia dodatkowe

 1. Użytkownik korzysta z Usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, w tym praw autorskich, zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownikom zabrania się:
  1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści, do których dostęp uzyskuje w ramach Usługi, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części;
  2. zwielokrotniania materiałów i treści uzyskanych w ramach Usługi na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  3. rozpowszechniania opracowań ww. treści i materiałów, dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy łączenia z innymi utworami;
  4. realizowania nadań ww. treści i materiałów zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie łączenia z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Powyższe ograniczenia nie dotyczą działań dopuszczonych na mocy obowiązujących przepisów, w tym w szczególności tzw. dozwolonego użytku na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zawartość Serwisu, w tym zawarte w nim treści i materiały, udostępnione Użytkownikowi, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub licencji przysługujących Administratorowi i są chronione przez prawo, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Jakiekolwiek inne korzystanie z usług udostępnionych Użytkownikom, nieobjęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego użytku określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.
 5. W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla urządzenia Użytkownika lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

 

10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Administrator.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych opublikowano na stronie https://lodzkisport.pl/polityka-prywatnosci/.

 

11. Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2023 roku.
 2. Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.
 3. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Każdorazowa zmiana regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony Użytkownika.
 5. W przypadku umów zawartych, zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do umów zawartych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
 6. W przypadku umów zawartych, zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie także do tych umów od chwili jego wejścia w życie, przy czym Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy po otrzymaniu informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Użytkownik, który nie godzi się na zmiany w Regulaminie, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie. Oświadczenie o wypowiedzeniu w takim przypadku Użytkownik składa, wysyłając oświadczenie na adres Usługodawcy.